تسطیح اراضی کشاورزی

اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار واگر دو سال خواستی درخت بکار و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما.

JoomShaper