مدیران اردوگاه

مدیران اردوگاه از سال 1342 تا به امروز ...

آقای نشاط پور - مدیریت فعلی

آقای تابنده

آقای یزدان پناه

آقای خرسند رو

آقای کلایی

آقای علیزاده

 

آقای میراحمدی

آقای موسویان

آقای معالجی

آقای بلالی

آقای عبدی

آقای لطف آبادی

JoomShaper